Son Dakika

OsmanlA�a��nA�n A�lim ve Fikir DA?nyasA� GeleceAYe AktarA�lA�yor

Kasım , 2017 | tarafından Emrah ÖZĞAN
OsmanlA�a��nA�n A�lim ve Fikir DA?nyasA� GeleceAYe AktarA�lA�yor
Kültür & Sanat
0

KA?ltA?r YayA�ncA�lA�AYA�na KazandA�rdA�AYA� Eserlere Bir Yenisini Daha Ekleyen Zeytinburnu Belediyesi, 2016 YA�lA�nda Ev SahipliAYi YaptA�AYA� a�?OsmanlA�a��da A�lim ve Fikir DA?nyasA�a�? Konulu Sempozyum TebliAYlerini a�?Sahn-A� SemA?na��dan DA?rA?lfA?nA�na��a OsmanlA�a��da A�lim ve Fikir DA?nyasA� (A�limler, MA?esseseler ve Fikri Eserler)a�? AdlA� Eserle Kitaba DA�nA?AYtA?rdA?.

DA?nya kA?tA?phanelerine kaynak sayA�lacak nitelikte eserler ortaya koyan Zeytinburnu Belediyesi KA?ltA?r YayA�nlarA�, 2016 yA�lA�nda A�stanbul A?niversitesi A�lahiyat FakA?ltesi iAY birliAYiyle A?A�A?ncA?sA?nA? dA?zenlediAYi a�?OsmanlA�a��da A�lim ve Fikir DA?nyasA�a�? konulu sempozyum tebliAYlerini a�?Sahn-A� SemA?na��dan DA?rA?lfA?nA�na��a OsmanlA�a��da A�lim ve Fikir DA?nyasA� (A�limler, MA?esseseler ve Fikri Eserler)a�? adlA� kitapla yayA�n hayatA�na kazandA�rdA�.

17a��nci yA?zyA�ldaki OsmanlA� ilim ve fikir dA?nyasA�nA� konu edinen kitap toplam 597 sayfadan oluAYuyor. Prof. Dr. Hidayet Aydar ve Ali Fikri Yavuza��un editA�rlA?AYA?nA? yaptA�klarA� kitap, Prof. Dr. Erol A�zvar, Prof. Dr. KaAYif Hamdi Okur, Prof. Dr. Fuat AydA�n, DoA�. Dr. SA?leyman Kaya, DoA�. Dr. Mehmet KalaycA�, Yrd. DoA�. Dr. Berat AA�A�l, Yrd. DoA�. Dr. AzA?krA? Maden, Yrd. DoA�. Dr. Harun KuAYlu, Yrd. DoA�. Dr. A�brahim Baz, Yrd. DoA�. Dr. A�rfan A�nce, A�AYretim GA�revlisi Dr. Elif Tokay, Dr. Kadir Ayaz, AraAYtA�rma GA�revlisi Mustafa Celil AltuntaAY, AraAYtA�rma GA�revlisi GA?lsA?m Korkmazer, Doktor adayA� Recep Arpa, Doktor adayA� YA�lmaz AzentA?rk ve Doktor adayA� KA?bra Azenela��in araAYtA�rmalarA� sonucu ortaya A�A�kan tebliAYlerden oluAYuyor.

Kitabiyat, Tefsir, Hadis, FA�kA�h, Tasavvuf ve Mezhepler Tarihi, Dinler Tarihi, MantA�k ve Felsefe bA�lA?mlerinden oluAYan kitap, www.zeytinburnu.istanbul/Kultur-Yayinlari adresinden de A?cretsiz olarak okurlarA�n eriAYimine sunuldu.

17’nci yA?zyA�ldaki OsmanlA� ilim ve fikir dA?nyasA�nA�n derinlemesine analiz edildiAYi kitapta; OsmanlA� DA?nyasA�nda Yazma Eser A?retkenliAYi, 17. YA?zyA�l A�stanbula��unda A�lim ve Kitap A�liAYkisi: Carullah Efendi A�rneAYi, 17’nci AsA�r OsmanlA� Tefsir Hareketine Panoramik BakA�AY, OsmanlA� 17. YA?zyA�lA�nda SA�fA� MA?fessir AbdA?lhay CelvetA� ve Fetih SA�resi Tefsiri, OsmanlA� HalkA�nA�n a�?Mutebera�� KitaplarA�: TibyA?n Tefsiri A�rneAYi, KA�prA?lA?lerin Azam, MA�sA�r ve HicA?z UlemA?sA� ile MA?nA?sebetlerinin OsmanlA� Hadis A�alA�AYmalarA�na YansA�masA� (A�cA?zet ve KA?tA?phane), SA?yA�tA�a��nin el-CA?mia�?ua��s-SaAYA�ra��inin OsmanlA� Hadis EAYitimindeki Yeri, KadA�zA?deliler-SivA?siler A�atA�AYmasA�nA�n Hadis Azerhlerindeki TezahA?rleri (BidA?atA?a��l-VA?izA�n ve MecA?lisA?a��l-EbrA?r), 17’nci YA?zyA�l OsmanlA� FA�kA�hA�A�larA�nA�n Nevazile YA�nelik FA�khA� ArgA?mantasyonu (Mehmed FA�khA� el-AynA� ve RisA?letA?a��d-DuhA?n vea��l-Kahve A�rneAYi), 17’nci YA?zyA�lA�n BA?yA?k AzeyhA?lA�slA?mA� ZekeriyazA?de Yahya Efendia��nin A�lmA� KiAYiliAYi ve OsmanlA� Hukukuna BazA� KatkA�larA�, Dinde Tasfiyeci Zihniyetin 17’nci YA?zyA�ldaki Temsilcisi: KadA�zA?deliler, BirgivA� MirasA�nA�n Toplumsal ve Metinsel TaAYA�yA�cA�larA�: KadA�zA?deliler ve EtrafA�ndaki Ulema, 17’nci YA?zyA�l Tasavvuf Aziirinde Vahdet/Tevhid: HA?dA?yA�, MA�srA� ve AbdA?lahad-A� NA�rA� A�rneAYi, Kara Halila��in FenA?rA� HaAYiyesia��nde Formel MantA�k KonularA�nA�n Ele AlA�nA�AYA�, SiyA?lkA�tA�a��nin ZihnA� VarlA�k Tasavvuru, Bir 17’nci YA?zyA�l A�htida AnlatA�sA�: Bir AtinalA� MA?htedA�, Bir OsmanlA� KadA�sA�, 17’nci YA?zyA�l HA�ristiyan Arap-SA?ryani LiteratA?rA?ne Bir BakA�AY: Konular ve TartA�AYmalarA� yer alA�yor.

a�?YarA�nlarA� kurmak iA�in geA�miAYi her veA�hesiyle anlamaya mecburuza�?
Zeytinburnu Belediyesi olarak uzun yA�llardA�r gerek Zeytinburnu KA?ltA?r ve Sanat Merkezi, gerekse Zeytinburnu Belediyesi KA?ltA?r YayA�nlarA� bA?nyesinde kA?ltA?r ve sanat etkinlikleri dA?zenlediklerini belirten Zeytinburnu Belediye BaAYkanA� Murat AydA�n, kitapla ilgili dA?AYA?ncelerini AYA�yle dile getirdi:
a�?Malumunuzdur ki ‘yarA�nlarA�n inAYasA�’ mefhumu, dile kolay gelse ve sA�kA�a tekrarlansa da hakkA�ndan kolaylA�kla gelinebilecek bir sA�z deAYildir.

YarA�nlarA� kurmak iA�in geA�miAYi her veA�hesiyle anlamaya, yorumlayabilmeye ve bu maksatla yapA�lan A�alA�AYmalara hA�z vermeye mecburuz. 2016 yA�lA�nda A?A�A?ncA?sA? dA?zenlenen ‘Sahn-A� SemA?na��dan DA?rA?lfA?nA�na��a OsmanlA�a��da A�lim ve Fikir DA?nyasA� (A�limler, MA?esseseler ve Fikri Eserler)’ sempozyumlar dizisine ev sahipliAYi yapmak, sempozyum tebliAYlerinin kitaplaAYmasA� iA�in elimizden geleni ortaya koymak bizim iA�in sadece bu sebepten bile bir zorunluluktur. 22-23 AralA�k 2016a��da gerA�ekleAYen toplantA�, serinin 17’nci yA?zyA�lA� konu edinen sempozyumuydu.

DeAYerli hocalarA�mA�zA�n katA�lA�mA� ve A�alA�AYmalarA�ndan ziyadesiyle faydalandA�AYA�mA�z bu mecliste dile getirilenlerin kitaplaAYmasA�nA�n ilim ve kA?ltA?r dA?nyamA�z adA�na da sevindirici olduAYunu dA?AYA?nA?yorum.a�?
a�?Elinizdeki kitap, a�?DA?n dA?nde kaldA� cancaAYA�zA�m, bugA?n yeni AYeyler sA�ylemek lazA�ma�� diyen mA?tefekkirlerimizin dA?nA? anlayA�p bugA?ne sA�z sA�yleme A�abalarA�nA�n meyvelerindendir. Bu vesile ile sempozyum ve kitapta emeAYi geA�en ilim adamlarA�na, A�stanbul A?niversitesi A�lahiyat FakA?ltesine, saygA�deAYer danA�AYma ve yA?rA?tme kurulu A?yelerine ve mesai arkadaAYlarA�ma teAYekkA?r ederim.a�?

a�?A�lim dA?nyasA�nA�n istifadesine sunduka�?
KitabA�n editA�rlA?AYA?nA? A?stlenen Prof. Dr. Hidayet Aydar ve Ali Fikri Yavuz ise eserle ilgili dA?AYA?ncelerini AYA�yle dile getirdi:
a�?A�stanbul A?niversitesi A�lahiyat FakA?ltesi tarafA�ndan ‘Sahn-A� SemA?na��dan DA?rA?lfA?nA�na��a OsmanlA�a��da A�lim ve Fikir DA?nyasA� (A�limler, MA?esseseler ve Fikri Eserler)’ A?st baAYlA�AYA� ile beAY sempozyum olarak tasarlanan konferanslar serisinin A�stanbula��un fethinden SA?leymaniye Medreseleria��nin kuruluAYuna kadarki dA�nemi iA�ine alan birincisi 19-21 AralA�k 2014 tarihinde dA?zenlenmiAYti.

Bu birinci sempozyumun tebliAYleri 2015 yA�lA�nda Klasik YayA�nlarA� tarafA�ndan yayA�nlandA�. AynA� A?st baAYlA�klA� OsmanlA�a��nA�n 16’ncA� yA?zyA�lA�nA� konu edinen ikinci sempozyum ise Zeytinburnu Belediyesinin iAYbirliAYi ile 19-20 AralA�k 2015 tarihinde gerA�ekleAYtirildi. Bu toplantA�nA�n tebliAYleri yine Zeytinburnu Belediyesi KA?ltA?r YayA�nlarA� tarafA�ndan Azubat 2017a��de okurlarA�yla buluAYturuldu. GeleneAYi bozmayarak 22-23 AralA�ka��ta serinin 17’nci yA?zyA�lA� konu edinen A?A�A?ncA? sempozyumu da geA�tiAYimiz yA�l Zeytinburnu Belediyesinin ev sahipliAYinde gerA�ekleAYtirildi. Elinizdeki kitap, bu toplantA�da sunulan tebliAYlerin A�nemli bir kA�smA�nA� ilim dA?nyasA�nA�n istifadesine sunmaktadA�r.a�?

A�nternet adresinden A?cretsiz olarak okurlarA�n eriAYimine sunulan a�?Sahn-A� SemA?na��dan DA?rA?lfA?nA�na��a OsmanlA�a��da A�lim ve Fikir DA?nyasA� (A�limler, MA?esseseler ve Fikri Eserler)” kitabA�na Zeytinburnu Belediyesi KA?ltA?r YayA�nlarA�ndan da ulaAYA�labiliyor.

Nevzat Karabag Anadolu Lisesi A�AYrencilerinden AnlamlA� BaAYA�AY
KadA�na Aziddete HayA�r Sergisi

Bir Cevap Yazın