Son Dakika

10.01.2019 Tarihli Disiplin Kurulu KararlarA�

Ocak , 2019 | tarafından ali inbaşı
10.01.2019 Tarihli Disiplin Kurulu KararlarA�
Spor
0

TA?rkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 10 Ocak 2019 gA?nlA? toplantA�sA�nda aAYaAYA�daki kararlarA� almA�AYtA�r.

1 -A�E.2019/ 1
Urla Belediyesi Spor KulA?bA?a��nA?n,A�29.12.2018 tarihinde A�zmira��de oynanan Urla Belediyesi a�� Galatasaray GeliAYim TKBL mA?sabakasA� ile ilgili olarak; SA�zleAYmeli Basketbol Ligleri YA�netim EsaslarA� TalimatA�a��nA�n 98.5. maddesine aykA�rA� biA�imde mA?sabakaya 10 basketbolcudan daha az sayA�da basketbolcu ile A�A�kA�lmasA� nedeniyle Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 34. ve 16. maddeleri gereAYinceA�ihtar cezasA�A�ile cezalandA�rA�lmasA�na, oybirliAYi ile;A�(K.2019/15)

2 – E.2019/ 2
Van BA?yA?kAYehir Belediye Spor KulA?bA?a��nA?n,A�05.01.2019 tarihinde A�stanbula��da oynanmasA� gereken Emlak Konut Spor KulA?bA? a�� Van BA?yA?kAYehir Belediye Spor KulA?bA? KBBL mA?sabakasA�na, mA?sabaka baAYlama saatinde ve 15 dakikalA�k bekleme sA?resi sonunda geA�erli mazereti olmaksA�zA�n katA�lmamasA� nedeniyle;
a.A�Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 45/1. maddesi gereAYinceA�1 puan indirme ve 10.000,00-TL para cezasA� cialis 5.00 mg, cialis 5.00 mg, cialis 5.00 mg, cialis 5.00 mg, cialis 5.00 mg, cialis 5.00 mg. A�ile cezalandA�rA�lmasA�na,
b.A�Basketbol MA?sabaka TalimatA�a��nA�n 22/1/a., 22/2. ve Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 45/4. maddeleri gereAYinceA�hA?kmen maAYlubiyetine, oybirliAYi ile;A�(K.2019/16)

3 – E.2019/ 3
Adana Basketbol GenA�lik ve Spor KulA?bA?,A�06.01.2019 tarihinde Adanaa��da oynanan GA?ndoAYdu Adana Basketbol a�� BeAYiktaAY KBSL mA?sabakasA� ile ilgili olarak her ne kadar SA�zleAYmeli Basketbol Ligleri YA�netim EsaslarA� TalimatA�a��nA�n 72.1. maddesi ile Salon StandartlarA� ve GA?venlik TalimatA�a��nA�n 22. maddesine aykA�rA� biA�imde mA?sabaka salonunda bulunan AYut saatinin arA�zalanmasA� ve bu talimata aykA�rA�lA�AYA�n mA?sabakanA�n geA� baAYlamasA�na sebep olmasA� nedeniyle Kurulumuza sevk edilmiAYse de; savunma beyanlarA� ekinde sunulan belgeler ile arA�zanA�n mA?cbir sebebe dayandA�AYA� ispat edilmiAY olduAYundan, hakkA�ndaA�ceza verilmesine yer olmadA�AYA�na, oybirliAYi ile;A�(K.2019/17)

4 – E.2019/ 4
BeAYiktaAY Basketbol YatA�rA�mlarA� San. ve Tic. A.Az.a��nin,A�06.01.2019 tarihinde Adanaa��da oynanan GA?ndoAYdu Adana Basketbol a�� BeAYiktaAY KBSL mA?sabakasA�nda seyircilerinin neden olduAYu A�irkin ve kA�tA? tezahA?ratlar nedeniyle;
a.A�Eylemin 2018a��2019 sezonu iA�erisinde misafir kulA?p olduAYu mA?sabakada ikinci kezA�(T.30.11.2018-E.2018/323)A�gerA�ekleAYtirilmesinden dolayA� Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 39/1. ve 39/2. maddeleri gereAYinceA�7.500,00-TL para cezasA�A�ile cezalandA�rA�lmasA�na,
b.A�Eylemin SA�zleAYmeli Basketbol Ligleri YA�netim EsaslarA� TalimatA�a��nA�n 68.1. maddesinde belirtildiAYi AYekildeA�a�?mA?sabakanA�n sA�hhatini etkilemesi ya da mA?sabakanA�n olaAYan seyrinde sA?rmesi imkA?nA�nA� ortadan kaldA�rmasA�a�?A�sureti ile bir anons yapA�lmasA�na neden olduAYu anlaAYA�lmakla, ihlalin aAYA�rlA�AYA� dikkate alA�narak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 39/6. maddesi gereAYince takdiren 1.250,00-TL para cezasA� ile cezalandA�rA�lmasA�na,
c.A�CezalarA�n toplanmasA� sureti ile neticetenA�8.750,00-TL para cezasA�A�A�ile cezalandA�rA�lmasA�na, oybirliAYi ile;A�(K.2019/18)

5 a�� E.2019/ 6
Mardin BA?yA?kAYehir Belediye Spor KulA?bA?a��nA?n,A�05.01.2019 tarihinde Mardina��de oynanan Mardin BA?yA?kAYehir Belediye a�� A Koleji TKBL mA?sabakasA�nda SA�zleAYmeli Basketbol Ligleri YA�netim EsaslarA� TalimatA�a��nA�n 35.6. ve 72.1. maddelerine aykA�rA� biA�imde yeterli akreditasyon kontrolA? yapA�lmamasA� ve salonda akreditasyonsuz kiAYilerin bulunmasA� nedeniyle Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 34. ve 16. maddeleri gereAYinceA�ihtar cezasA�A�ile cezalandA�rA�lmasA�na, oybirliAYi ile;A�(K.2019/19)

6 – E.2019/ 8
MaviAYehir Spor KulA?bA?a��nA?n, 05.01.2019 tarihinde A�zmira��de oynanan MaviAYehir a�� Lokman Hekim Fethiye Belediye TB2L mA?sabakasA� ile ilgili olarak; SA�zleAYmesiz Basketbol Ligleri YA�netim EsaslarA� TalimatA�a��nA�n 43. maddesine aykA�rA� biA�imde mA?sabakanA�n video kaydA�nA�n TBFa��ye ait FTPA�(File Transfer Protocol)A�adresine yA?klenmemesi nedeniyle Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 34. ve 16. maddeleri gereAYinceA�ihtar cezasA�A�ile cezalandA�rA�lmasA�na, oybirliAYi ile;A�(K.2019/20)

7 a�� E.2019/ 9
06.01.2019 tarihinde A�zmira��de oynanan PA�nar KarAYA�yaka a�� BahA�eAYehir Koleji TahincioAYlu BSL mA?sabakasA� ile ilgili olarak;
a.A�KarAYA�yaka Spor KulA?bA?a��nA?n,A�Basketbol SA?per Ligi YA�netim EsaslarA� TalimatA�a��nA�n 42.6. ve 78.1. maddelerine aykA�rA� biA�imde yeterli akreditasyon kontrolA? yapA�lmamasA� ve salonda akreditasyonsuz kiAYilerin bulunmasA� nedeniyle Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 34. ve 16. maddeleri gereAYinceA�ihtar cezasA�A�ile cezalandA�rA�lmasA�na,
b.A�KarAYA�yaka Spor KulA?bA? yA�neticisi GA�khan Azensana��A�n,A�Basketbol SA?per Ligi YA�netim EsaslarA� TalimatA�a��nA�n 42.6. maddesine aykA�rA� biA�imde akreditasyon kartA� takmamasA� nedeniyle Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 34. ve 16. maddeleri gereAYinceA�ihtar cezasA�A�ile cezalandA�rA�lmasA�na,
c. KarAYA�yaka Spor KulA?bA? gA�revlisi Hasan EryiAYita��in,A�Basketbol SA?per Ligi YA�netim EsaslarA� TalimatA�a��nA�n 42.6. maddesine aykA�rA� biA�imde akreditasyon kartA� takmamasA� nedeniyle Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 34. ve 16. maddeleri gereAYinceA�ihtar cezasA�A�ile cezalandA�rA�lmasA�na,
d. KarAYA�yaka Spor KulA?bA? gA�revlisi Berna A�zyA?reka��in,A�Basketbol SA?per Ligi YA�netim EsaslarA� TalimatA�a��nA�n 42.6. maddesine aykA�rA� biA�imde akreditasyon kartA� takmamasA� nedeniyle Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 34. ve 16. maddeleri gereAYinceA�ihtar cezasA�A�ile cezalandA�rA�lmasA�na,
e. KarAYA�yaka Spor KulA?bA? gA�revlisi GA�khan Alsancaka��A�n,A�Basketbol SA?per Ligi YA�netim EsaslarA� TalimatA�a��nA�n 42.6. maddesine aykA�rA� biA�imde akreditasyon kartA� takmamasA� nedeniyle Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 34. ve 16. maddeleri gereAYinceA�ihtar cezasA�A�ile cezalandA�rA�lmasA�na,
f. KarAYA�yaka Spor KulA?bA? gA�revlisi Hilal A�zgA?ra��A?n,A�Basketbol SA?per Ligi YA�netim EsaslarA� TalimatA�a��nA�n 42.6. maddesine aykA�rA� biA�imde akreditasyon kartA� takmamasA� nedeniyle Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 34. ve 16. maddeleri gereAYinceA�ihtar cezasA�A�ile cezalandA�rA�lmasA�na,
g. KarAYA�yaka Spor KulA?bA? gA�revlisi Hasan A�aAYlara��A�n,A�Basketbol SA?per Ligi YA�netim EsaslarA� TalimatA�a��nA�n 42.6. maddesine aykA�rA� biA�imde akreditasyon kartA� takmamasA� nedeniyle Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 34. ve 16. maddeleri gereAYinceA�ihtar cezasA�A�ile cezalandA�rA�lmasA�na,
h. KarAYA�yaka Spor KulA?bA? gA�revlisi Dorukan KocaoAYlana��A�n,A�Basketbol SA?per Ligi YA�netim EsaslarA� TalimatA�a��nA�n 42.6. maddesine aykA�rA� biA�imde akreditasyon kartA� takmamasA� nedeniyle Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 34. ve 16. maddeleri gereAYinceA�ihtar cezasA�A�ile cezalandA�rA�lmasA�na,
i. KarAYA�yaka Spor KulA?bA? gA�revlisi Mert YiAYita��in,A�Basketbol SA?per Ligi YA�netim EsaslarA� TalimatA�a��nA�n 42.6. maddesine aykA�rA� biA�imde akreditasyon kartA� takmamasA� nedeniyle Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 34. ve 16. maddeleri gereAYinceA�ihtar cezasA�A�ile cezalandA�rA�lmasA�na,
j. KarAYA�yaka Spor KulA?bA? gA�revlisi Tuncer PA�nara��A�n,A�Basketbol SA?per Ligi YA�netim EsaslarA� TalimatA�a��nA�n 42.6. maddesine aykA�rA� biA�imde akreditasyon kartA� takmamasA� nedeniyle Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 34. ve 16. maddeleri gereAYinceA�ihtar cezasA�A�ile cezalandA�rA�lmasA�na,
k. KarAYA�yaka Spor KulA?bA? gA�revlisi Cemre Nur KA?kreka��in,A�Basketbol SA?per Ligi YA�netim EsaslarA� TalimatA�a��nA�n 42.6. maddesine aykA�rA� biA�imde akreditasyon kartA� takmamasA� nedeniyle Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 34. ve 16. maddeleri gereAYinceA�ihtar cezasA�A�ile cezalandA�rA�lmasA�na,
l. KarAYA�yaka Spor KulA?bA? gA�revlisi Berk Benlerlia��nin,A�Basketbol SA?per Ligi YA�netim EsaslarA� TalimatA�a��nA�n 42.6. maddesine aykA�rA� biA�imde akreditasyon kartA� takmamasA� nedeniyle Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 34. ve 16. maddeleri gereAYinceA�ihtar cezasA�A�ile cezalandA�rA�lmasA�na,
m. KarAYA�yaka Spor KulA?bA? gA�revlisi Can ArA�kan Akerdema��in,A�Basketbol SA?per Ligi YA�netim EsaslarA� TalimatA�a��nA�n 42.6. maddesine aykA�rA� biA�imde akreditasyon kartA� takmamasA� nedeniyle Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 34. ve 16. maddeleri gereAYinceA�ihtar cezasA�A�ile cezalandA�rA�lmasA�na,
n. KarAYA�yaka Spor KulA?bA? gA�revlisi BarA�AY A�AYA?tcena��in,A�Basketbol SA?per Ligi YA�netim EsaslarA� TalimatA�a��nA�n 42.6. maddesine aykA�rA� biA�imde akreditasyon kartA� takmamasA� nedeniyle Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 34. ve 16. maddeleri gereAYinceA�ihtar cezasA�A�ile cezalandA�rA�lmasA�na, oybirliAYi ile;A�(K.2019/21)

8 – E.2019/ 10
07.01.2019 tarihinde A�stanbula��da oynanan DarA?AYAYafaka Tekfen a�� TA?rk Telekom TahincioAYlu BSL mA?sabakasA� ile ilgili olarak;
a. DarA?AYAYafaka Basketbol Sportif YatA�rA�mlar A.Az. yA�neticisi Cem UAYur Yelkalan,A�her ne kadar hakaret disiplin ihlali AYA?phesi ile Kurulumuza sevk edilmiAYse de; mA?sabaka gA�revlileri raporlarA�ndan tespit edilen ihlalin a�?sportmenliAYe aykA�rA� hareketa�? olduAYu anlaAYA�ldA�AYA�ndan, ihlalin 2018-2019 sezonu iA�erisinde ilk defa gerA�ekleAYtirildiAYi dikkate alA�narak Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 29/2. ve 29/3. maddeleri gereAYince 25.000,00-TL para cezasA�A�ile cezalandA�rA�lmasA�na, samimi piAYmanlA�AYA� ihtiva eden yazA�lA� savunmalarA� Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 12. maddesinde dA?zenlenen takdiri indirim sebebi sayA�lmak sureti ile verilen ceza A? oranA�nda indirilerek neticetenA�18.750,00-TL para cezasA�A�ile cezalandA�rA�lmasA�na,
b. DarA?AYAYafaka Basketbol Sportif YatA�rA�mlar A.Az. basketbolcusu Michael Oluwaseun Erica��in,A�rakip basketbolcuya yA�nelik saldA�rA� boyutuna ulaAYan fiili mA?dahalesi nedeniyle Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 33/2. maddesi gereAYince takdiren 8 mA?sabakadan men ve 150.000,00-TL para cezasA� ile cezalandA�rA�lmasA�na, ihlalin Basketbol Disiplin TalimatA�’nA�n 11. maddesinde dA?zenlenen haksA�z tahrik altA�nda gerA�ekleAYtirildiAYi dikkate alA�narak verilen ceza takdiren A? oranA�nda indirilerek 6 mA?sabakadan men ve 112.500,00-TL para cezasA� ile cezalandA�rA�lmasA�na, samimi piAYmanlA�AYA� ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazA�lA� savunmalarA� ile kamuoyuna yA�nelik aA�A�klamalarA� Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 12. maddesinde dA?zenlenen takdiri indirim sebebi sayA�lmak sureti ile ceza A? oranA�nda indirilerekA�-Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 60/4. maddesi hA?kmA?yle-A�neticetenA�5 mA?sabakadan men ve 84.375,00-TL para cezasA�A�ile cezalandA�rA�lmasA�na, oybirliAYi ile;A�(K.2019/22)

9 -A�E.2019/ 11
TA?rk Telekom GenA�lik ve Spor KulA?bA? basketbolcusu Kaya Peker,A�07.01.2019 tarihinde A�stanbula��da oynanan DarA?AYAYafaka Tekfen a�� TA?rk Telekom TahincioAYlu BSL mA?sabakasA� ile ilgili olarak her ne kadar hakaret disiplin ihlali AYA?phesi ile Kurulumuza sevk edilmiAYse de; hakaret disiplin ihlalinin oluAYmasA� iA�in maAYdurun tespiti gerekmesine raAYmen fiilin muhatabA�nA�n (maAYdurun) mA?sabaka gA�revlileri raporlarA�ndan aA�A�kA�a herhangi bir AYA?pheye yer bA�rakmayacak AYekilde belirlenememesi nedeniyle ihlalin sportmenliAYe aykA�rA� hareket olarak tespitine, ihlalin 2018a��2019 sezonu iA�erisinde ilk defa gerA�ekleAYtirildiAYi dikkate alA�narak Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 29/1. ve 29/3. maddeleri gereAYinceA�15.000,00-TL para cezasA�A�ile cezalandA�rA�lmasA�na, oybirliAYi ile;A�(K.2019/23)

10 a�� E.2018/ 347
AntrenA�r Mustafa ErdoAYmuAYa��un, 10.01.2019 tarihli ve tedbir kararA�nA�n kaldA�rA�lmasA� talepli baAYvurusu incelendi. YapA�lan mA?zakere neticesinde;
a.A�BaAYvurunun reddine,
b.A�Esas hakkA�nda karar verilinceye dek, Basketbol Disiplin TalimatA�a��nA�n 50. maddesi uyarA�nca idari tedbirli olarak antrenA�r lisansA� ile diAYer uygunluk belgelerinin askA�ya alA�nmasA�na ve basketbolla ilgili idari, sportif ve sair her tA?rlA? faaliyette bulunmaktanA�men edilmesine iliAYkin 14.12.2018 tarihli ara kararA�n uygulanmasA�nA�n devamA�na,

11 – E.2019/ 5
TED Ankara Kolejliler Spor KulA?bA?A�hakkA�nda, 04.01.2019 tarihinde Ankaraa��da oynanan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler a�� A�stanbul Teknik A?niversitesi TB2L mA?sabakasA� ile ilgili Kurulumuza sevk edilen dosya A?zerinde incelemenin devamA�na,

12 – E.2019/ 7
Urla Belediyesi Spor KulA?bA?A�hakkA�nda, 05.01.2019 tarihinde A�zmira��de oynanan Urla Belediyesi a�� A�ankaya A?niversitesi TKBL mA?sabakasA� ile ilgili Kurulumuza sevk edilen dosya A?zerinde incelemenin devamA�na,

Karar verilmiAYtir.

Av. Can YALA�INKAYA
Disiplin Kurulu BaAYkanA�

KadA�nlar Basketbol SA?per Ligia��nde 14. Hafta TamamlandA�
Turkish Airlines Euroleaguea��de 18. Hafta SA?rA?yor

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir